Algemeen – Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Hallum – Hallum (2024)

Openingstijden

De praktijk is geopend van 8.00-17.00 uur op werkdagen, uitgezonderd de dinsdagmiddag, dan neemt één van de buurpraktijken waar voor spoed. De apotheek op dinsdagmiddag wel geopend.
Nieuwe recepten vanuit het ziekenhuis moeten we eerst binnen hebben voordat we ze kunnen klaarmaken, u kunt dus geen medicijnen ‘bestellen’ en het pas inleveren bij het ophalen. We hebben voor het invoeren van een recept namelijk het recept zelf nodig. Krijgt u in het ziekenhuis op donderdagmiddag of vrijdag een recept waar u voor het weekend nog mee moet starten? Bel dan even met ons of we het op voorraad hebben.

Voor dringende huisartsenzorg buiten onze openingstijden (avond, nacht, weekend en feestdagen) belt u de Dokterswacht Friesland: telefoonnummer 0900-112 7 112

Telefoonnummer spoedapotheek voor spoedeisende recepten buiten kantooruren:
Dokkum : 0519 72 81 84
Poliklinische Apotheek Leeuwarden (PAL): 0582861313

Telefonische bereikbaarheid

Als u ons belt krijgt u een keuzemenu.

Toets 1 alleen voor spoedgevallen
Toets 2 voor de assistente
Toets 3 voor de apotheek
Toets 4 voor intercollegiaal overleg

Als de assistente al iemand aan de lijn heeft, komt u in de wacht te staan. Zeker ’s ochtends kan het zijn dat u enige tijd moet wachten voordat u te woord kan worden gestaan, omdat op dat moment veel patiënten tegelijk proberen te bellen. Met name op maandagochtend geldt dit.

Afspraak voor het spreekuur maken(zie voor wijzigingen in coronatijd ophoofdpagina)

Voor het maken van een afspraak kunt u bij voorkeur tussen 8.00 en 9.00 uur bellen. U kunt dan vaak nog dezelfde dag terecht, afhankelijk van de ernst van uw klachten en hoe vol het spreekuur al staat. De assistente zal u dan ook vragen naar de reden van komst. We verzoeken u zich aan deze tijden te houden want op andere tijdstippen is de assistente druk met spreekuur en andere taken.

Mocht het een keer niet lukken om voor 9.00 uur te bellen voor een afspraak, dan is dat voor uitzonderingen niet een probleem. Meestal kunnen we dan al niet meer voor dezelfde dag een afspraak plannen omdat de spreekuren dan vaak al zijn volgepland.
De afspraak duurt gewoonlijk 10 minuten. Als u denkt meer tijd nodig te hebben dan kunt u een langere afspraak maken. Geeft dit alstublieft aan. Mocht u plotseling zijn verhinderd, wilt u dan tijdig telefonisch afbellen?
Via het patiëntenportaal kunt u op elk door u gewenst moment kijken in de agenda van de huisartsen wanneer er nog plek is voor een afspraak.

Visites

U kunt tussen 8.00 en 09.30 uur telefonisch een visite aanvragen via ons praktijknummer 0518-431232. Visites (huisbezoeken) zijn bedoeld voor patiënten die om medische redenen niet naar de praktijk kunnen komen. Mocht u na ontslag uit het ziekenhuis een visite op prijs stellen, laat ons dat weten.

Urine controleren

Denkt u een blaasontsteking te hebben? Lever dan ’s ochtends tussen 8.00 – 9.30 uur verse ochtendurine in, in een speciaal urinepotje. In het glazen kastje bij de ingang staan deze urinepotjes en een vragenformulier wat u dan kunt invullen zodat we weten wat er precies aan de hand is. Vul dit formulier volledig in. U kunt dan ’s middags tussen 13.00-14.00 uur bellen voor de uitslag. We verzoeken u uit hygiënisch oogpunt geen urine in flesjes of andere bakjes (al dan niet verpakt in plastic zakjes) in te leveren.

Wrattenspreekuur

In verband met de coronamaatregelen is het wrattenspreekuur tijdelijk gestaakt. Het is deels herstart nu, maar alleen op afspraak. Maak hiervoor een afspraak bij de doktersassistente.

Uitslagen

U kunt op werkdagen (uitgezonderd dinsdag) tussen 13.00 en 14.00 uur bellen voor uitslagen. De doktersassistente zal u deze uitslagen en eventuele medische adviezen doorgeven. Mochten er desondanks vragen over blijven dan kan zij met de huisartsen overleggen en zo nodig een terugbel afspraak inplannen bij de huisartsen. U kunt zowel door dokter Nijhuis als door dokter Verhoef gebeld worden. Uitslagen kunt u ook opvragen via een e-consult in het patiëntenportaal.

Medische vragen

Voor medische adviezen kunt u het beste ’s middags tussen tussen 13.00 en 14.00 uur bellen. De doktersassistente is dan het beste bereikbaar voor overleg.Onze assistentes kunnen vele vragen beantwoorden. Bovendien kunnen zij bij de meer ingewikkelde medische vragen de dokter

Metingen en kleine ingrepen

Tijdens het assistenten – spreekuur worden de volgende handelingen verricht:

  • Bloeddrukmeting
  • ECG’s (hartfilmpjes) en holter-ECG’s maken
  • Baarmoederhals uitstrijkje
  • Hechtingen verwijderen
  • Oren uitspuiten
  • Injecties geven zoals Tetanus, Vit B12 enz.
  • Wratten aanstippen
  • Wondverzorging
  • OSAS (slaapapneu onderzoek)

Waarneemregeling

Op dinsdagmiddag (12.00-17.00 uur) en tijdens nascholingsbijeenkomsten wordt de praktijk waargenomen door huisartsenpraktijk Burdaard. De assistente of het antwoordapparaat vertelt u wanneer u de waarnemende praktijk voor dringende gevallen telefonisch kunt benaderen.

Collega huisartsenpraktijken

Binnen de gemeente Noard East Fryslan werken wij veel samen met huisartspraktijk Burdaard , it Doktershus in Ferwert en de Zee van zorg in Holwerd.

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.
Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.
U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website vanwww.skge.nl. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.
Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en opwww.skge.nl

Algemeen – Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Hallum – Hallum (2024)

FAQs

Wat is een apotheekhoudend huisarts? ›

De apotheekvergunning is bedoeld voor huisartsen die patiënten hebben in een gebied waar geen apotheker is gevestigd.

Kan ik zomaar naar een huisarts? ›

U mag zelf een huisarts kiezen: in Nederland kennen we een vrije artsenkeuze. In de praktijk kan het echter voorkomen dat u niet terecht kunt bij de huisarts van uw keuze. Bijvoorbeeld omdat: Die huisarts geen ruimte heeft voor nieuwe patiënten.

Wat verdient een apotheekhoudend huisarts? ›

Hoeveel verdient een Apotheekhoudende huisarts in Nederland? Als we kijken naar de Apotheekhoudende huisarts salarisstatistieken in Nederland op 29 mei 2024, dan maakt de vertegenwoordigde werknemer € 37.440; om preciezer te zijn is het salaris € 3.120 per maand, € 780 per week of € 20,53 per uur.

Hoeveel verdient een apotheker met eigen apotheek? ›

Je kunt er ook voor kiezen om je eigen apotheek te beheren, je bent dan zelfstandig apotheker. Dit houdt in dat je verantwoordelijkheid draagt voor de omzet en de kosten van de apotheek. Het gemiddelde inkomen ligt tussen de €70.000,- en €80.000,- bruto per jaar, afhankelijk van hoe goed de apotheek draait.

Heeft een huisarts zelf ook een huisarts? ›

Een waarnemend huisarts werkt voor een huisarts met een eigen praktijk. Een huisarts met een eigen praktijk kan niet dag en nacht werken, dus wordt er op de momenten dat de eigen huisarts afwezig is, een waarnemend huisarts ingezet. Als huisarts kun je dus als zelfstandige aan de slag.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Manual Maggio

Last Updated:

Views: 5483

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Manual Maggio

Birthday: 1998-01-20

Address: 359 Kelvin Stream, Lake Eldonview, MT 33517-1242

Phone: +577037762465

Job: Product Hospitality Supervisor

Hobby: Gardening, Web surfing, Video gaming, Amateur radio, Flag Football, Reading, Table tennis

Introduction: My name is Manual Maggio, I am a thankful, tender, adventurous, delightful, fantastic, proud, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.